فایل های دسته بندی پایه یازدهم - صفحه 1

دانلود جمع بندی دینی دهم یازدهم

دانلود جمع بندی دینی دهم یازدهم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاکتیک متمرکز کننده (عملی)برای درس کاربرد تبدیل ها ( هندسه یازدهم)

تاکتیک متمرکز کننده (عملی)برای درس کاربرد تبدیل ها ( هندسه یازدهم)

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم نمودار توابع بر اساس نظریه های یادگیری

آموزش رسم نمودار توابع و انتقال آنها براساس هریک از نظریه های یادگیری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس در پی غذای سالم کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش دوم) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکان ها (بخش اول) کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلکن ها و آلکیل کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلکن ها و آلکیل کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس آلوتروپ های کربن شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آلوتروپ های کربن شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس تغییر انرژی کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس تغییر انرژی کتاب شیمی یازدهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی